XA803 Driver Datasheet

XA803 Datasheet, PDF, Equivalent


Part Number

XA803

Description

3W High Power White LED Driver

Manufacture

XINNA SEMI

Total Page 8 Pages
Datasheet
Download XA803 Datasheet


XA803
ÿÿ
^a b@Wc dBe 15a c@31 fgE E5@h15
01234516
D 1C152?E16A5@>3@BC
N 789 8  
N  ! " # 
N $% %%& '(()7 ( 8* '(+ &  %
N 7 ',$ - ('! .-
N 7 /901 23& 4 056 .3
N 1  789  
N 1 7 5 & '  
N 7 ( 1 5,89,: ';'!
N <," ';'!
= >>?@A23@BC6
N F 789 5 0"('% (! 3
N F 789 +'& ' "('%
N 9+09!'(((+'& '3"('%
N + ((('+'& ' "('%
N 9G +'& ' "('%
N +'& H 5 0"('% (! 37'& 
5 %.'.% ,.9 + ,9+. 7 .. '
H (7 % ' !(' H  . 5 H 7
% % ' ' .  %' # )
'(( !  % %& '(( 7'( * '(
H 'H '& '' %.
5 %.'! H. .< .% H. .H.7!
( 'H%  G & ' , (('(;'( <' .5
789 ' < !'& & H < * '(
 % % %% )/%)  H <  
 H<'; 0"K3 'H ! H. G ( L& -
 H<'; 7 ('! H %  ( %%  /%
 <  .F % '(8G)& M
2 1 % ) H 7 ' 7H !
 7 ' '7 ( 'H. 9 ! 
% H & H ) H<'; %% /% 'H 
( 'H ' & ( ( H%  H 'H  
 %&  % H H ( %% ' G.
5 %.'7'('<( .. .:,( 'H.1 5,89,:
';'! .
OP>@A2? = >>?@A23@BC
U?BAV E@2W52X
8.8

F
: -S2 -1 $ 5 L
L& -
/  
R
G
,
-1 $5 -S2
+ & '' 
,
/
G8
R
+
F 7 !
GH 97 
F
+ S2 9F "K
- S2
"
F 789
1 "" 1 2 [ 92
"K 9
L& -
I29
/
+1
"
8
T
/'& 
I ' 
R
,
S789_ZL& G)/ _.8ZM
92 H 
GH
 ,%'
. 
1 %((' 
I29
Q QQ Q
www.szxinna.com


XA803
æç è„Ø ~‚é ¡†ç ؈¡ êëì ì†í¡†
~€ ‚€ƒ„…†‡ˆ‚€‰ Š ‡†‹€„ Œ€ƒ‚† ‡ˆ‚€
‘ ’“”•
–— ›˜™›š
š ž
ß ß àÆ «®¬¦¥Í ®”
’à’¾¥²½” ͐®”
áàᔲ«
¤ ठ””³¾¿
œ˜ ™
~€ Ÿ…  ¡†
œ
˜
™
ž

š
Ÿ‡ ¡
–¤
¨©ª
¯°
–´ª©
’— µ
’¶©
¢…€£ˆ‚€
–•“¥¦§
¨ «¬­®
¯””®±²¦³
–§¬¥ª•­
— ¬¥‘¬¥
¶­‘¬¥
· ¸‚¹…ˆ¡ Š ‡º … »‡ˆ€„¸
§”¼” ²«” ¼¥«”¼¼ «²¥“­½¼ ­¾¿ ²­® À¬­¦¥“­²¾ ‘”«²¥“­ “¼ ­¥ “Á ‘¾“”®Ž Âѐ¼¬«” ¥ ²±¼¾¬¥”
Á ²Ã“Á ¬Á «²¥“­½¼ À« ‘«¾­½”® ¥“Á ” ‘”«“®¼ Á ²¿ ²ÀÀ”¦¥ ®”Ä“¦” «”¾“²±“¾“¥¿Ž ž¾ Đ¾¥²½”¼ ²«” •“¥§
«”¼‘”¦¥¥ ½«¬­®Ž
¶­‘¬¥Æ“­ ’¾¥²½”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÈÉǙ’ ¥ š’ — ‘”«²¥“­½ ”Á ‘”«²¥¬«” ˲­½” ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ̞ÉÒÍ ¥ ΝÒÍ
–¤ Ɠ­ ’¾¥²½”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÈÉǙ’ ¥ š’
–´ª©Ê¯° Ɠ­ ’¾¥²½”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÈÉǙ’ ¥ š’
–¥«²½” ”Á ‘”«²¥¬«” ˲­½”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇȚÒÍ ¥ œ˜ÒÍ
ϔ²® ”Á ‘”«²¥¬«” Ж¾®”«“­½Ê ¼”¦ÑÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇǙÉÉÒÍ
»¡£‚  ¡€Ó¡Ó Ô Õ¡†‡ˆ€„  ‚€Óˆ‚€¸
Ö¬­¦¥“­ ”Á ‘”«²¥¬«”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇǛžÉÒÍ ¥ œ˜ÒÍ ÅÁ ±“”­¥”Á ‘”«²¥¬«”ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇǛžÉÒÍ ¥ ΝÒÍ
×Ø¡† ‡¹Œ€ƒ‚† ‡ˆ‚€
~‡†‡ ¡ˆ¡†
§”«Á ²¾Ë”¼“¼¥²­¦”
ÐÖ¬­¦¥“­ ¥ Ͳ¼”Ñ
§”«Á ²¾Ë”¼“¼¥²­¦”
ÐÖ¬­¦¥“­ ¥ ÅÁ ±“”­¥Ñ
¶­¥”«­²¾Æ•”«ª“¼¼“‘²¥“­
~‡£‹‡„¡
–— Ì˜™Ìš
–— Ì˜™Ìš
–— Ì˜™Ìš
Ùڍ  ‚¹
ÜÖÍ
ÜÖÅ
ƪ
Š ‡º …
œ™É
˜É
žÉÉ
ۀˆ
Ý Þ¤
Á¤
Ž
www.szxinna.com
˜


Features ÿÿ ^a b@Wc dBe 15a c@31 fgE E5@h15 01 234516 D 1C152?E16A5@>3@BC N 789 8  N  ! " # N $% %%& '(()7 ( 8* '(+ &  % N 7 ',$ - ('! .N 7 /901 23& 4 056 .3 N 1  789   N 1 7 5 & '   N 7 ( 1 5,89,: ';'! N <," ';'! = >>?@A23@BC6 N F  789 5 0"('% (! 3 N F 789 +' & ' "('% N 9+09!'(((+'& '3"( '% N + ((('+'& ' "('% N 9G + '& ' "('% N +'& H 5 0"('% (! 37'& 5 %.'.% ,.9 + ,9+. 7  .. ' H (7 % ' !(' H  . 5 H 7 % % ' ' .  %' # ) '(( !  % %& '(( 7'( * '( H 'H '& '' %. 5 %.'! H . .< .% H. .H.7! ( 'H%  G & ' , (('(;'( <' .5 7 89 ' < !'& & H < * '( % % %% )/%)  H <   H<'; 0"K3 'H ! H. G ( L& H<'; 7 ('! H %  ( %%  .
Keywords XA803, datasheet, pdf, XINNA SEMI, 3W, High, Power, White, LED, Driver, A803, 803, 03, XA80, XA8, XA, Equivalent, stock, pinout, distributor, price, schematic, inventory, databook, Electronic, Components, Parameters, parts, cross reference, chip, Semiconductor, circuit, Electric, manual, substitute
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)