DatasheetsPDF.com

CCM1601 Datasheet, Equivalent, RF.


RF


Part CCM1601
Description RF
Feature / RF ϥΠϯϑΟϧλ ࣮ʹอ‫͠ޢ‬ɺ·ͨ‫ثػ‬ϊΠζ͔ΒϥΠϯΛอ‫͢·͠ޢ‬ɻSγϦʔζ: SγϦʔζͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ ੒ޭΛऩΊͨϥΠϯ͔Β઀஍ͷ‫ׯ‬ব‫ڋ‬ઈϑΟϧλΛɺϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠζͱա౓ిѹͷ௿‫ʹݮ‬ઃ‫͞ܭ‬ Εͨ௥Ճճ࿏ʹ૊߹Θͤͨ΋ͷͰ͢ɻSKγϦʔζ: ͜ͷγϦʔζͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺถࠃͷFCC࢓༷ɺ ͓ΑͼϤʔϩούͷCISPAR࢓༷Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δ‫ثػ‬ͷ఻ಋϊΠζΛ‫ڐ‬༰‫ʹ౓ݶ‬௿‫͢ݮ‬ΔͨΊʹઃ‫͞ܭ‬Ε ͨ΋ͷͰ͢ɻTγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ༏ΕͨίϞϯϞʔυ͓Αͼߴ౓ͳࠩಈϞʔυ‫ݮ‬ ਰ౓Λఏ‫͢ڙ‬ΔɺQγϦʔζϑΟϧλʹ͙࣍੡඼Ͱ͢ɻUγϦʔζ: UγϦʔζ͸ɺి‫ݯ‬ϑΝΫλʹิਖ਼͞Εͨ ి‫ʹݯ‬൐͏RFIχʔζΛຬͨͨ͢Ίʹઃ‫͞ܭ‬Ε·ͨ͠ɻ͜ͷߴੑೳϑΟϧλ͸ɺి‫ݯ‬ͷΠϯϐʔμϯεಛੑΛ ෆҰகͤ͞ΔߴΠϯϐʔμϯεճ࿏Λఏ‫͢·͠ڙ‬ɻV͓ΑͼWγϦʔζ: ͜ΕΒͷRFIి‫ݯ‬ϥΠϯϑΟϧλ͸ɺ ϥΠϯ͔Β‫఻ʹثػ‬ಋ͞ΕΔ‫ׯ‬বɺಛʹϥΠϯ͔ΒϥΠϯͷϊΠζ΍ա౓ిѹʹΑͬͯൃੜ͢Δ‫ނ‬ো͔Β‫ثػ‬ Λอ‫͢·͠ޢ‬ɻ WγϦʔζ͸ɺߴप೾਺Ͱ༏Εͨ཈੍‫ػ‬ೳΛఏ‫͢ڙ‬Δ2ஈ֊ߏ଄ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻEDPγϦʔζ: ͜ΕΒ.
Manufacture Tyco
Datasheet
Download CCM1601 Datasheet

CCM1601   CCM1601
Recommended third-party
CCM1601 Datasheet

 

 

@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)