DatasheetsPDF.com

Install Manual. DT9205A Datasheet

DatasheetsPDF.com

Install Manual. DT9205A Datasheet


DT9205A Manual. Datasheet pdf. Equivalent
DT9205A Manual. Datasheet pdf. Equivalent

Part

DT9205A

Description

Install ManualFeature


MIERNIK CYFROWY DT9205A INSTRUKCJA OBSŁ UGI 3. Pomiar napięcia zmiennego AC Z AKRES ROZDZIELCZOŚĆ DOKŁADNOŚĆ 200 mV 100μV ± (1,2% +3) 2V 1mV 20V 10mV ± (0,8% +3) 200V 100mV 750V 1V ± (1,2 % +3) Ochrona przed przeciążeniem: 75 0V wartości skutecznej napięcia przem iennego na wszystkich zakresach. Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 40...400Hz. Zmierzone napięcie wyskal.
Manufacture

ETC

Datasheet
Download DT9205A Datasheet


ETC DT9205A

DT9205A; owane w wartościach skutecznych przebie gu sinusoidalnego • • • • Wty k czerwonego przewodu włożyć do gnia zda "V, Ω", natomiast wtyk czarnego pr zewodu włożyć do gniazda "COM" Przek ręcić przełącznik obrotowy w sektor "V~" i odpowiedni przedział napięcia Końcówki pomiarowe połączyć z urz ądzeniem badanym lub obwodem pomiarowy m Włączyć zasilanie obwodu pomiarowego i odcz.


ETC DT9205A

ytać wartość zmierzonego napięcia na wyświetlaczu cyfrowym 4. Pomiar nat żenia prądu stałego DC ZAKRES ROZDZ IELCZOŚĆ DOKŁADNOŚĆ 2mA 1μA ± (1 ,2% +2) 20mA 10μA 200mA 100μA ± (1,4 % +2) 20A 10mA ± (2.0% +2) Ochrona prz ed przeciążeniem: 250V DC lub RMS AC; bezpiecznik 500mA/250V (zakres 20A nie jest chroniony bezpiecznikiem) 1. Inf ormacje ogólne Duży, czytelny wyświetlac.


ETC DT9205A

z i nowoczesny wygląd, w połączeniu z funkcjonalnością, czynią z multimet ru DT9205A urządzenie idealne do klasy cznych pomiarów. Multimetr ten może b yć stosowany do następujących pomiar ów: - napięcia stałego (DC) i przemi ennego (AC); - prądu stałego (DC) i p rzemiennego (AC); - testowania diód p łprzewodnikowych; - określania wspó łczynnika hFE tranzystorów; - badania po.

Part

DT9205A

Description

Install ManualFeature


MIERNIK CYFROWY DT9205A INSTRUKCJA OBSŁ UGI 3. Pomiar napięcia zmiennego AC Z AKRES ROZDZIELCZOŚĆ DOKŁADNOŚĆ 200 mV 100μV ± (1,2% +3) 2V 1mV 20V 10mV ± (0,8% +3) 200V 100mV 750V 1V ± (1,2 % +3) Ochrona przed przeciążeniem: 75 0V wartości skutecznej napięcia przem iennego na wszystkich zakresach. Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 40...400Hz. Zmierzone napięcie wyskal.
Manufacture

ETC

Datasheet
Download DT9205A Datasheet
 DT9205A
MIERNIK CYFROWY DT9205A
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Duży, czytelny wyświetlacz i nowoczesny wygląd, w połączeniu z funkcjonalnością, czynią z multimetru
DT9205A urządzenie idealne do klasycznych pomiarów.
Multimetr ten może być stosowany do następujących pomiarów:
- napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC);
- prądu stałego (DC) i przemiennego (AC);
- testowania diód półprzewodnikowych;
- określania współczynnika hFE tranzystorów;
- badania pojemności kondensatorów
- ciągłości obwodu;
- rezystancji;
UWAGA
Jeżeli rząd mierzonej wielkości jest nieznany, należy ustawić przełącznik na najwyższy zakres
pomiarowy, a następnie nastawić na odpowiednio niższy zakres, aż do uzyskania najlepszego
odczytu.
2. Pomiar napięcia stałego DC
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
200mV
100μV
2V
20V
1mV
10mV
± (0,8% +3)
200V
100mV
1000V
1V ± (0,8% +4)
Ochrona przed przeciążeniem: 1000V napięcia stałego lub impuls napięcia przemiennego
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "V, Ω", natomiast wtyk czarnego
przewodu włożyć do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor "V-" i odpowiedni przedział napięcia
Końcówki pomiarowe połączyć z urządzeniem badanym lub obwodem pomiarowym
Włączyć zasilanie obwodu pomiarowego i odczytać wartość zmierzonego napięcia na
wyświetlaczu cyfrowym
3. Pomiar napięcia zmiennego AC
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
200mV
100μV
± (1,2% +3)
2V 1mV
20V
10mV
± (0,8% +3)
200V
100mV
750V
1V ± (1,2% +3)
Ochrona przed przeciążeniem: 750V wartości skutecznej napięcia przemiennego na wszystkich
zakresach. Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 40...400Hz.
Zmierzone napięcie wyskalowane w wartościach skutecznych przebiegu sinusoidalnego
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "V, Ω", natomiast wtyk czarnego
przewodu włożyć do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor "V~" i odpowiedni przedział napięcia
Końcówki pomiarowe połączyć z urządzeniem badanym lub obwodem pomiarowym
Włączyć zasilanie obwodu pomiarowego i odczytać wartość zmierzonego napięcia na
wyświetlaczu cyfrowym
4. Pomiar natężenia prądu stałego DC
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
2mA
20mA
1μA
10μA
± (1,2% +2)
200mA
100μA
± (1,4% +2)
20A
10mA
± (2.0% +2)
Ochrona przed przeciążeniem: 250V DC lub RMS AC; bezpiecznik 500mA/250V (zakres 20A nie jest
chroniony bezpiecznikiem)
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "mA" (lub do „20A” w przypadku mierzenia bardzo
dużych prądów), natomiast wtyk czarnego przewodu włożyć do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor "A--" i odpowiedni przedział natężenia prądu
Końcówki pomiarowe połączyć szeregowo z urządzeniem badanym lub obwodem pomiarowym
Włączyć zasilanie obwodu pomiarowego i odczytać wartość zmierzonego prądu na wyświetlaczu
cyfrowym
5. Pomiar natężenia prądu zmiennego AC
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
2mA
20mA
1μA
10μA
± (1,2% +3)
200mA
100μA
± (1,4% +3)
Ochrona przed przeciążeniem: 250V AC lub DC dla wszystkich zakresów.
Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 40...400Hz. Zmierzone napięcie wyskalowane w wartościach
skutecznych przebiegu sinusoidalnego
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "mA", natomiast wtyk czarnego przewodu włożyć
do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor "A~" i odpowiedni przedział natężenia prądu
Końcówki pomiarowe połączyć szeregowo z urządzeniem badanym lub obwodem pomiarowym
Włączyć zasilanie obwodu pomiarowego i odczytać wartość zmierzonego prądu na wyświetlaczu
cyfrowym
6. Pomiar rezystancji
ZAKRES
200Ω
2kΩ
20kΩ
200kΩ
2MΩ
ROZDZIELCZOŚĆ
0,1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ
DOKŁADNOŚĆ
± (1,0% +2)
± (0,8% +2)
Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/
 DT9205A
20MΩ
10kΩ
± (1,2% +2)
200MΩ
100kΩ
± (10,0% +10)
Ochrona przed przeciążeniem: 250V wartości skutecznej napięcia AC lub DC dla wszystkich zakresów
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "V, Ω", natomiast wtyk czarnego przewodu włożyć
do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor "Ω" i odpowiedni przedział rezystancji
Przed przystąpieniem do pomiarów wyłączyć zasilanie obwodu badanego i rozładować
kondensatory w obwodzie
Końcówki pomiarowe połączyć z badanym obwodem lub rezystorem
Odczytać wartość zmierzonej rezystancji na wyświetlaczu cyfrowym
7. Pomiar pojemności kondensatorów
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
2nF 1pF
20nF
10pF
200nF
100pF
2μF 1nF
20μF
10μF
200μF
100nF
DOKŁADNOŚĆ
± (4,0% +10)
± (6,0% +20)
Uwaga: przed rozpoczęciem pomiarów testowany kondensator musi być całkowicie wyładowany
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor "F" i odpowiedni przedział pojemności kondensatora
Końcówki kondensatora włożyć w gniazdo oznaczone symbolem „CX”
Po naładowaniu kondensatora (może to zająć chwilę czasu) odczytać wartość zmierzonej
pojemności na wyświetlaczu cyfrowym
8. Pomiar współczynnika hFE tranzystorów
Przekręcić przełącznik obrotowy na sektor "hFE"
Ustalić czy badany tranzystor jest typu PNP lub NPN, następnie podłączyć przewody emitera,
bazy i kolektora. Wtyki tranzystora podłączyć do odpowiednich gniazd na przednim panelu
multimetru
Odczytać wartość zmierzonej wartości hFE (w warunkach testowych 3V 10μA) na wyświetlaczu
cyfrowym
9. Badanie diody
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "V, Ω", natomiast wtyk czarnego
przewodu włożyć do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor
Podłączyć przewody pomiarowe - czerwony do anody a czarny do katody badanej diody
10. Badanie ciągłości obwodu
Wtyk czerwonego przewodu włożyć do gniazda "V, Ω", natomiast wtyk czarnego
przewodu włożyć do gniazda "COM"
Przekręcić przełącznik obrotowy w sektor
Podłączyć przewody pomiarowe do dwóch końców otwartego obwodu – jeżeli obwód jest ciągły to
rozlegnie się sygnał dźwiękowy w multimetrze
11. Wymiana baterii i bezpiecznika
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym przed zdjęciem tylnej pokrywy miernika należy
odłączyć od źródeł zasilania przewody pomiarowe.
Jeżeli moc baterii jest niewystarczająca do poprawnej pracy miernika , na wyświetlaczu LCD
zostanie wyświetlony symbol - n
Należy wyjąć baterię z gniazda i wymienić na nową standardową baterię 9V NEDA1604 lub 6F22
zwracając szczególną uwagę na polaryzację
Bezpiecznik rzadko wymaga wymiany; spalenie bezpiecznika na ogół jest wynikiem błędu
użytkownika. W celu wymiany bezpiecznika należy zdjąć tylną osłonę multimetru i wymienić
bezpiecznik na nowy o parametrach 500mA/250V
12. Uwagi i środki ostrożności
Jeżeli przyrząd zostanie przeniesiony z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o wyższej
temperaturze, wówczas wewnątrz przyrządu może się skroplić para wodna uniemożliwiając jego
prawidłowe funkcjonowanie i dlatego należy odczekać,aż wilgoć odparuje
Przed przystąpieniem do konserwacji przyrządu i montażu elementów wymienialnych przyrządu
takich jak: baterie, bezpieczniki i inne, należy bezwzględnie odłączyć od przyrządu wszystkie
przewody łączące z innymi urządzeniami
Nie należy przekraczać dopuszczalnych wartości pomiarowych mierzonej wielkości nie tylko ze
względu na błędy pomiaru i możliwość uszkodzenia przetworników pomiarowych, ale przede
wszystkim ze względów bezpieczeństwa użytkownika
Nie używać przyrządu przy widocznych uszkodzeniach lub, gdy przewody są uszkodzone lub
zużyte. Przewody pomiarowe należy wymienić na nowe o takich samych parametrach przekroju i
izolacji, a przyrząd należy oddać do autoryzowanego serwisu
Przy pomiarach elektrycznych nie dotykać niewykorzystanych gniazd i końcówek przyrządu
Jeśli wartość pomiaru jest nieznana, pomiar należy rozpocząć od największego zakresu
pomiarowego
W celu zmiany wielkości mierzonej, przed przełączeniem przełącznika należy odłączyć końcówki
pomiarowe
Nie mierzyć rezystancji obwodów znajdujących się pod napięciem
Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/Recommended third-party DT9205A Datasheet


@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)