TFT LCD. V400HJ2-LE1 Datasheet

V400HJ2-LE1 LCD. Datasheet pdf. Equivalent

V400HJ2-LE1 Datasheet
Recommendation V400HJ2-LE1 Datasheet
Part V400HJ2-LE1
Description TFT LCD
Feature V400HJ2-LE1; WZKhd ^W/&/ d/KE ϭ dĞŶ ƚĂƚŝǀ Ğ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ ϭ W ƌ ĞůŝŵŝŶ Ăƌ LJ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ Ϯ Ɖ Ɖ .
Manufacture CMI MEI
Datasheet
Download V400HJ2-LE1 Datasheet
CMI MEI V400HJ2-LE1
WZKhd ^W/&/ d/KE
ϭ dĞŶ ƚĂƚŝǀ Ğ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
ϭ W ƌ ĞůŝŵŝŶ Ăƌ LJ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
Ϯ Ɖ Ɖ ƌ Ž ǀ Ăů ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
DK> EK͗͘ s ϰ ϬϬ, : Ϯ
^ h & & / y ͗ >ϭ
Ƶ Ɛ ƚ Ž ŵ Ğ ƌ ͗
WWZK s z
^ /' E d h Z 
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽ ƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ Đ Ž Ɖ LJ Ĩ Ž ƌ LJ Ž Ƶƌ Đ Ž ŶĨ ŝ ƌŵ Ăƚŝ Ž Ŷ ǁ ŝ ƚŚ LJ Ž Ƶƌ Ɛŝ Ő ŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
Đ Ž ŵ ŵ ĞŶƚƐ͘
Ɖ Ɖ ƌ Ž ǀ ĞĚ  LJ
 Ś ĂŽ Ͳ Ś Ƶ Ŷ  Ś Ƶ Ŷ Ő
 Ś ĞĐ Ŭ ĞĚ  LJ
< ĞŶ t Ƶ
W ƌ ĞƉ Ăƌ ĞĚ  LJ
Ɖ Ɖ ůĞ t ĞŶ
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
ͲϭͲ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ ĞΚϬ ϳ D Ă ƌ ϮϬ ϭϭCMI MEI V400HJ2-LE1
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
1. GEN ERAL D ESCRIPTION ......................................................................................................................................5
1.1 OVERVIEW ....................................................................................................................................................5
1.2 F EATU RES .....................................................................................................................................................5
1.3 APPLICATION ...............................................................................................................................................5
1.4 GEN ERAL SPECIF ICATION S.........................................................................................................................5
1.5 M ECHAN ICAL SPECIF ICATION S.................................................................................................................6
2. ABSOLU TE M AX IM U M RATIN GS .........................................................................................................................7
2.1 ABSOLU TE RATIN GS OF EN VIRON M EN T...................................................................................................7
2.2 PACK AGE STORAGE ....................................................................................................................................8
2.3 ELECTRICAL ABSOLU TE RATIN GS..............................................................................................................8
2.3.1 TF T LCD M OD U LE...............................................................................................................................8
2.3.2 BACK LIGHT U N IT...............................................................................................................................8
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS ........................................................................................................................9
3.1 TF T LCD M OD U LE ........................................................................................................................................9
3.2 BACK LIGHT CON N ECTOR PIN CON F IGU RATION ..................................................................................12
3.2.1 LED LIGHT BAR CHARACTERISTICS ...............................................................................................12
4. BLOCK D IAGRAM OF IN TERF ACE .....................................................................................................................13
4.1 TF T LCD M OD U LE ......................................................................................................................................13
5. IN PU T TERM IN AL PIN ASSIGN M EN T................................................................................................................14
5.1 TF T LCD M OD U LE IN PU T ..........................................................................................................................14
5.2 BLOCK D IAGRAM OF IN TERF ACE.............................................................................................................17
5.3 LVD S IN TERF ACE .......................................................................................................................................19
5.4 COLOR D ATA IN PU T ASSIGN M EN T .........................................................................................................20
6. IN TERF ACE TIM IN G............................................................................................................................................21
6.1 IN PU T SIGN AL TIM IN G SPECIF ICATION S ................................................................................................21
6.2 POWER ON / OF F SEQ U EN CE .....................................................................................................................24
7 . OPTICAL CHARACTERISTICS.............................................................................................................................25
7 .1 TEST CON D ITION S .....................................................................................................................................25
7 .2 OPTICAL SPECIF ICATION S ........................................................................................................................26
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
ͲϮͲ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ ĞΚϬ ϳ D Ă ƌ ϮϬ ϭϭCMI MEI V400HJ2-LE1
WZKhd ^W/&/ d/KE
8. PRECAU TION S.....................................................................................................................................................30
8.1 ASSEM BLY AN D HAN D LIN G PRECAU TION S...........................................................................................30
8.2 SAF ETY PRECAU TION S ..............................................................................................................................30
9. D EF IN ITION OF LABELS .....................................................................................................................................31
9.1 CM I M OD U LE LABEL..................................................................................................................................31
10. PACK AGIN G ......................................................................................................................................................32
10.1 PACK AGIN G SPECIF ICATION S................................................................................................................32
10.2 PACK AGIN G M ETHOD .............................................................................................................................32
11. M ECHAN ICAL CHARACTERISTICS..................................................................................................................34
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
ͲϯͲ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ ĞΚϬ ϳ D Ă ƌ ϮϬ ϭϭ@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)