LCD Module. V500HK1-PS6 Datasheet

V500HK1-PS6 Module. Datasheet pdf. Equivalent

V500HK1-PS6 Datasheet
Recommendation V500HK1-PS6 Datasheet
Part V500HK1-PS6
Description TFT LCD Module
Feature V500HK1-PS6; WZKhd ^W/&/ d/KE ϭ dĞŶ ƚĂƚŝǀ Ğ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ ϭ W ƌ ĞůŝŵŝŶ Ăƌ LJ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ Ϯ Ɖ Ɖ .
Manufacture CMI MEI
Datasheet
Download V500HK1-PS6 Datasheet
CMI MEI V500HK1-PS6
WZKhd ^W/&/ d/KE
ϭ dĞŶ ƚĂƚŝǀ Ğ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
ϭ W ƌ ĞůŝŵŝŶ Ăƌ LJ ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
Ϯ Ɖ Ɖ ƌ Ž ǀ Ăů ^ Ɖ ĞĐ ŝĨ ŝĐ ĂƚŝŽ Ŷ
DK> EK͗͘ sϱϬ Ϭ , < ϭ
^ h & & /y ͗W ^ ϲ
Rev .C7
Ƶ Ɛ ƚ Ž ŵ Ğ ƌ ͗
WWZK s z
^ /' E d h Z 
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽ ƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ ĐŽƉLJ ĨŽƌ LJŽƵƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
Ɖ Ɖ ƌ Ž ǀ ĞĚ  LJ
 Ś ĂŽ Ͳ Ś Ƶ Ŷ  Ś Ƶ Ŷ Ő
 Ś ĞĐ Ŭ ĞĚ  LJ
 Ăƌ ůŽ Ɛ > ĞĞ
W ƌ ĞƉ Ăƌ ĞĚ  LJ
z Ƶ z ŝŶ dƐ Ăŝ
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ Ϭ
ϭ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ Ğ ͗  ĞĐ ͘ ϭϭ ϮϬ ϭϮCMI MEI V500HK1-PS6
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
CONTENTS ................................................................................................................................................................2
1. G ENERAL D ESCRIPTION ......................................................................................................................................5
1.1 OVERVIEW ....................................................................................................................................................5
1.2 F EATU RES .....................................................................................................................................................5
1.3 M ECH ANICAL SPECIF ICATIONS.................................................................................................................6
2. AB SOL U TE M AX IM U M RATING S .........................................................................................................................7
2.1 AB SOL U TE RATING S OF ENVIRONM ENT...................................................................................................7
2.2 AB SOL U TE RATING S OF ENVIRONM ENT (OPEN CEL L )............................................................................8
2.3 EL ECTRICAL AB SOL U TE RATING S..............................................................................................................8
2.3.1 TF T L CD M OD U L E...............................................................................................................................8
3. EL ECTRICAL CH ARACTERISTICS ........................................................................................................................9
3.1 TF T L CD M o d u l e ............................................................................................................................................9
4. B L OCK D IAG RAM OF INTERF ACE ..................................................................................................................... 11
4.1 TF T L CD M OD U L E ...................................................................................................................................... 11
5. INPU T TERM INAL PIN ASSIG NM ENT................................................................................................................12
5.1 TF T L CD OPEN CEL L ..................................................................................................................................12
5.2 L VD S INTERF ACE .......................................................................................................................................18
5.3 COL OR D ATA INPU T ASSIG NM ENT .........................................................................................................19
5.4 F L ICK ER (Vco m ) AD J U STM ENT..................................................................................................................20
6. INTERF ACE TIM ING ............................................................................................................................................21
6.1 INPU T SIG NAL TIM ING SPECIF ICATIONS ................................................................................................21
6.1.1 Ti m i n g s p e c f o r F r a m e Ra t e = 50H z .....................................................................................................21
6.1.2 Ti m i n g s p e c f o r F r a m e Ra t e = 60H z .....................................................................................................22
6.2 POWER ON/OF F SEQ U ENCE .....................................................................................................................25
6.3 2D /3D M OD E CH ANG E SIG NAL SEQ U ENCE WITH OU T VCC TU RN OF F AND TU RN ON.....................26
7. OPTICAL CH ARACTERISTICS.............................................................................................................................27
7.1 TEST COND ITIONS .....................................................................................................................................27
7.2 OPTICAL SPECIF ICATIONS ........................................................................................................................28
8. PRECAU TIONS.....................................................................................................................................................31
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ Ϭ
Ϯ  Ă ƚ Ğ ͗  ĞĐ ͘ ϭϭ ϮϬ ϭϮ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚCMI MEI V500HK1-PS6
WZKhd ^W/&/ d/KE
8.1 ASSEM B L Y AND H AND L ING PRECAU TIONS...........................................................................................31
8.2 SAF ETY PRECAU TIONS ..............................................................................................................................33
9. D EF INITION OF L AB EL S .....................................................................................................................................34
9.1 OPEN CEL L L AB EL ......................................................................................................................................34
10 PACKAGING ........................................................................................................................................................36
11. M ECH ANICAL CH ARACTERISTIC ...................................................................................................................38
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ Ϭ
ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
 Ă ƚ Ğ ͗  ĞĐ ͘ ϭϭ ϮϬ ϭϮ@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)