TFT LCD. V546H1-LE5 Datasheet

V546H1-LE5 LCD. Datasheet pdf. Equivalent

V546H1-LE5 Datasheet
Recommendation V546H1-LE5 Datasheet
Part V546H1-LE5
Description TFT LCD
Feature V546H1-LE5; Global LCD Panel Exchange Center www.panelook.com WZKhd ^W/&/ d/KE □ Tentative Specification □.
Manufacture CMI MEI
Datasheet
Download V546H1-LE5 Datasheet
CMI MEI V546H1-LE5
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
Tentative Specification
Preliminary Specification
Ϯ Approval Specification
MODEL NO.: V546H1
SUFFIX: LE5
ƵƐƚŽŵĞƌ͗
WWZKs z
^/'E dhZ
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ ĐŽƉLJ ĨŽƌ LJŽƵƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
Approved By
Chao-Chun
Chung
Checked By
Ken Wu
Prepared By
Wei-ting Hsu
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
ϭ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϮϬ ^ĞƉ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.comCMI MEI V546H1-LE5
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
REVISION HISTORY ..................................................................................................................................................4
1. GENERAL DESCRIPTION ......................................................................................................................................5
1.1 OVERVIEW ....................................................................................................................................................5
1.2 FEATURES ....................................................................................................................................................5
1.3 APPLICATION................................................................................................................................................5
1.4 GENERAL SPECIFICATI0NS .........................................................................................................................5
1.5 MECHANICAL SPECIFICATIONS ..................................................................................................................6
2. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ...........................................................................................................................7
2.1 ABSOLUTE RATINGS OF ENVIRONMENT....................................................................................................7
2.2 ELECTRICAL ABSOLUTE RATINGS..............................................................................................................8
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS ........................................................................................................................9
3.1.1TFT LCD MODULE (Ta = 25 ± 2 ºC) .............................................................................................................9
3.1.2 Vcc Power Dip Condition: .......................................................................................................................... 11
3.2 BACKLIGHT UNIT........................................................................................................................................12
3.2.1 LED LIGHT BARCHARACTERISTICS (Ta = 25 ± 2 ºC)..............................................................................12
3.2.2 CONVERTER CHARACTERISTICS (Ta = 25 ± 2 ºC).................................................................................12
3.2.3 CONVERTER INTERFACE CHARACTERISTICS .............................................................................13
4. BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE ......................................................................................................................15
4.1 TFT LCD MODULE.......................................................................................................................................15
5 .INPUT TERMINAL PIN ASSIGNMENT ..................................................................................................................16
5.1 TFT LCD Module Input .................................................................................................................................16
5.2 BACKLIGHT UNIT........................................................................................................................................20
5.3 DRIVING BOARD UNIT ..............................................................................................................................21
5.4 BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE .............................................................................................................23
5.5 LVDS INTERFACE .......................................................................................................................................25
5.6 COLOR DATA INPUT ASSIGNMENT............................................................................................................26
6. INTERFACE TIMING.............................................................................................................................................28
6.1 INPUT SIGNAL TIMING SPECIFICATIONS..................................................................................................28
6.2 POWER ON/OFF SEQUENCE.....................................................................................................................31
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
Ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϮϬ ^ĞƉ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.comCMI MEI V546H1-LE5
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
7. OPTICAL CHARACTERISTICS.............................................................................................................................32
7.1 TEST CONDITIONS.....................................................................................................................................32
7.2 OPTICAL SPECIFICATIONS ........................................................................................................................32
8. DEFINITION OF LABELS......................................................................................................................................36
8.1 CMI MODULE LABEL...................................................................................................................................36
9. Packaging .............................................................................................................................................................37
9.1 PACKING SPECIFICATIONS .......................................................................................................................37
9.2 PACKING METHOD .....................................................................................................................................37
10. PRECAUTIONS ..................................................................................................................................................39
10.1 ASSEMBLY AND HANDLING PRECAUTIONS ...........................................................................................39
10.2 SAFETY PRECAUTIONS ...........................................................................................................................39
10.3 SAFETY STANDARDS ...............................................................................................................................39
11. MECHANICAL CHARACTERISTIC......................................................................................................................40
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘Ϭ
ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞΚϮϬ ^ĞƉ ϮϬϭϬ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)