TFT LCD. V546H1-LS2 Datasheet

V546H1-LS2 LCD. Datasheet pdf. Equivalent

V546H1-LS2 Datasheet
Recommendation V546H1-LS2 Datasheet
Part V546H1-LS2
Description TFT LCD
Feature V546H1-LS2; Global LCD Panel Exchange Center www.panelook.com WZKhd ^W/&/ d/KE □ Tentative Specification □.
Manufacture CMI MEI
Datasheet
Download V546H1-LS2 Datasheet
CMI MEI V546H1-LS2
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
Tentative Specification
Preliminary Specification
Ϯ Approval Specification
MODEL NO.: V546H1
SUFFIX: LS2
ƵƐƚŽŵĞƌ͗
WWZKs z
^/'E dhZ
EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞ
EŽƚĞ
WůĞĂƐĞ ƌĞƚƵƌŶ ϭ ĐŽƉLJ ĨŽƌ LJŽƵƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐ͘
Approved By
Chao-Chun
Chung
Checked By
Ken Wu
Prepared By
YI-CHEN
Chiang
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
ϭ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞ͗Ϭϳ Ɖƌ͘ϮϬϭϭ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.comCMI MEI V546H1-LS2
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
CONTENTS
REVISION HISTORY......................................................................................................................................................... 4
1. GENERAL DESCRIPTION............................................................................................................................................ 5
1.1 OVERVIEW .......................................................................................................................................................... 5
1.2 FEATURES .......................................................................................................................................................... 5
1.3 APPLICATION ...................................................................................................................................................... 5
1.4 GENERAL SPECIFICATI0NS .............................................................................................................................. 5
1.5 MECHANICAL SPECIFICATIONS ....................................................................................................................... 6
2. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ................................................................................................................................ 7
2.1 ABSOLUTE RATINGS OF ENVIRONMENT........................................................................................................ 7
2.2 ELECTRICAL ABSOLUTE RATINGS .................................................................................................................. 8
2.2.1 TFT LCD MODULE ........................................................................................................................................... 8
2.2.2 BACKLIGHT CONVERTER UNIT..................................................................................................................... 8
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS ............................................................................................................................. 9
3.1 TFT LCD MODULE .............................................................................................................................................. 9
3.2 BACKLIGHT UNIT.............................................................................................................................................. 12
3.2.1 LED LIGHT BARCHARACTERISTICS (Ta = 25 ± 2 ºC)................................................................................. 12
3.2.2 CONVERTER CHARACTERISTICS (Ta = 25 ± 2 ºC) .................................................................................... 12
Note (6) Below diagram is only for power supply design reference. ................................................................ 13
3.2.3 CONVERTER INTERFACE CHARACTERISTICS ......................................................................................... 14
4. BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE ........................................................................................................................... 16
4.1 TFT LCD MODULE ............................................................................................................................................ 16
5 .INPUT TERMINAL PIN ASSIGNMENT ....................................................................................................................... 17
5.1 TFT LCD MODULE ............................................................................................................................................ 17
Note (11) Please reference Appendix A ................................................................................................................... 22
5.2 BACKLIGHT UNIT.............................................................................................................................................. 23
5.3 DRIVING BOARD UNIT ................................................................................................................................... 24
5.4 BLOCK DIAGRAM OF INTERFACE .................................................................................................................. 26
5.5 LVDS INTERFACE ............................................................................................................................................. 28
5.6 COLOR DATA INPUT ASSIGNMENT ................................................................................................................ 29
6. INTERFACE TIMING ................................................................................................................................................... 31
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
Ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞ͗Ϭϳ Ɖƌ͘ϮϬϭϭ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.comCMI MEI V546H1-LS2
Global LCD Panel Exchange Center
www.panelook.com
WZKhd ^W/&/ d/KE
6.1 INPUT SIGNAL TIMING SPECIFICATIONS (Ta = 25 ± 2 ºC)............................................................................ 31
6.1.1 Timing spec for Frame Rate = 100Hz ............................................................................................................. 31
6.1.2 Timing spec for Frame Rate = 120Hz ............................................................................................................. 32
6.2 POWER ON/OFF SEQUENCE.......................................................................................................................... 35
6.2.1 POWER ON/OFF SEQUENCE....................................................................................................................... 35
6.2.2 2D/3D MODE CHANGE SIGNAL SEQUENCE WITHOUT VCC TURN OFF AND TURN ON .................... 36
7. OPTICAL CHARACTERISTICS .................................................................................................................................. 37
7.1 TEST CONDITIONS........................................................................................................................................... 37
7.2 OPTICAL SPECIFICATIONS ............................................................................................................................. 38
8. DEFINITION OF LABELS............................................................................................................................................ 44
8.1 CMI MODULE LABEL ........................................................................................................................................ 44
9. Packaging .................................................................................................................................................................... 45
9.1 PACKING SPECIFICATIONS............................................................................................................................. 45
9.2 PACKING METHOD........................................................................................................................................... 45
10.Internal Standart ......................................................................................................................................................... 47
10.1 ASSEMBLY AND HANDLING PRECAUTIONS ............................................................................................... 47
10.2 EMC ................................................................................................................................................................. 47
11. PRECAUTIONS ......................................................................................................................................................... 48
11.1 ASSEMBLY AND HANDLING PRECAUTIONS ............................................................................................... 48
11.2 SAFETY PRECAUTIONS................................................................................................................................. 48
12. MECHANICAL CHARACTERISTIC .......................................................................................................................... 49
Appendix A ...................................................................................................................................................................... 52
sĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϭ
ϯ
dŚĞ ĐŽƉLJƌŝŐŚƚ ďĞůŽŶŐƐ ƚŽ ,/D/ /ŶŶŽ>Ƶdž͘ ŶLJ ƵŶĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ƵƐĞ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ĂƚĞ͗Ϭϳ Ɖƌ͘ϮϬϭϭ
One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)