Zener Diodes. SMA4751A Datasheet

SMA4751A Diodes. Datasheet pdf. Equivalent

Part SMA4751A
Description (SMA4728A - SMA4764A) Surface Mount Zener Diodes
Feature ”• – — ˜ ™ šœ • ž Ÿ  š ž š –¡¢  £ š ¤¥ ¦ SMA4728A Thru SMA4764A ‹ŒŽŒ’“ ÚÛÜÝ Þßà á â ã Üä å æ å.
Manufacture Formosa MS
Datasheet
Download SMA4751A Datasheet

SMA47 SERIES () Zener Diodes ■ Features ●Ptot 1.0W ●Vz 3.3V- SMA4751A Datasheet
”• – — ˜ ™ šœ • ž Ÿ  š ž š –¡¢  £ š ¤¥ ¦ SMA4728A Thru SMA SMA4751A Datasheet
Surface Mount Zener Diodes SMA4728A - SZ1330A Series VZ: 3.3 SMA4751A Datasheet
SMA47xxA SERIES Surface Mount Zener Device DO-214AC(SMA) F SMA4751A Datasheet
CYStech Electronics Corp. Surface Mount Zener Diodes VZ : 3. SMA4751A Datasheet
DC COMPONENTS CO., LTD. SMA4728A THRU R RECTIFIER SPECIALIS SMA4751A Datasheet
SMA4728A-SZ1330A VZ: 3.3 to 330 V PD: 1 W Features ● Glass SMA4751A Datasheet
Recommendation Recommendation Datasheet SMA4751A Datasheet
SMA4751A
”•–—˜™šœ•žŸ šžš–¡¢£š¤¥¦
SMA4728A Thru SMA4764A
‹ŒŽŒ’“
234567849
!#&  '()*+$(*" ,-./0)  12-)(./   %$ 
23N:&=K=4.'*;.;,.0)24*(*I+;/1,L5?(<,))2(<)?=/<51@<II.:6A( ,-'>.*B7.O;,4,.C0P,>?1D(5)I'(JEJ.F81,*.*/*//10<H9*>>)M()0-;5;/>>?6;G,/-*5..H/);;00)11;-2)*-*))1L(.>./*>/;);/>
ÚÛÜÝÞßàáâãÜä
åæåçèêëæçèì
åæåíîêëæïèì
ååææëëëåååêêïïææðèååìì
åæåîçêïæíèì
åæåòèêëæîåì
ååææëëðèëíêêíñææçîååìì
åæåëåêåæïèèì
åæååçêåæëíèì
åæåçåêëæèïì
åæåñåêåæòçì
åæååðêåæïåñìóôõæ
ååææïëåðîîêêèíææñðìì
ö÷øùúû÷üúû÷ú÷úýþùûÿú0êø÷11÷øù2ù3ûì
235Q737385676R95694844687458455854648796749
S*)(/ITUV *HJ(;/));H';1*)21;2/,;00.)L;1W(0;0';-(G(;>
opqrsturvpxyvtvrsqtuzsurz {|}~p
€vpq ‚ƒus
X Y Z[ \
XY   
]^"   
flYlkm Z[ n\
# bd
 e
_`a b `c cfgcbch
^ii jii
_k
[ „Z\d  i nZ …m†\
Zn\d ‡ …g`m^ " ˆ"ˆ "g$$‰PŠ
Ëö̷ķ¸ÍŹ¹¹ºÆƺ»ÆÆÇÇ»ÈÈ»ÉɼÈȽÉɾÉÉ¿ÇÀÇÊʾÇÇÁǵ±ÇÎÀµµÁ¼Â¾Àº
°±²³µ
ϾÂÐÀ³Ñ·ÒÏ ÒÁÁгÓϱ·³ Ô³ÕÖÁ³Óϱ·³ Ô³ÕÖÁÖ¾Ñ °±²³¼
Ï×ȵɵÇÉØ ÉÙÙƺÙɺµÙ ÉٵٺÙغµÙ Ä Î
Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/SMA4751A
¤¥¦§¨©ª¬­¥®¯°ª®ª¦±²­³ª´µ¶
SMA4728A Thru SMA4764A
›œžœŸ ¢£
1234567482:;86845367<574=>8?@AB:C
Rating at 25 C ambient temperature unless otherwise specified
Nominal Zener
Maximum Zener
Type
Device
Marking
Voltage
VZ @ IZT
IZT
Impedance
ZZT @ IZT ZZK @ IZK
IZK
(V)
(mA)
(Ω)
(Ω) (mA)
Maximum Reverse
Leakage Current
IR @ VR
(μA) (V)
Maximum DC
Zener Current
IZM
(mA)
Maximum
Surge Current
IRM(2)
(mApk)
SMA4728A
728A
3.3
76.0 10
400 1.0 100 1.0
276
1380
SMA4729A
729A
3.6 69.0 10 400 1.0 100 1.0
252
1260
SMA4730A
730A
3.9
64.0 9.0
400 1.0 50
1.0
234
1190
SMA4731A
731A
4.3
58.0 9.0
400 1.0 10
1.0
217
1070
SMA4732A
732A
4.7
53.0 8.0
500 1.0 10
1.0
193
970
SMA4733A
733A
5.1
49.0 7.0
550 1.0 10
1.0
178
890
SMA4734A
734A
5.6
45.0 5.0
600 1.0 10
2.0
162
810
SMA4735A
735A
6.2
41.0 2.0
700 1.0 10
3.0
146
730
SMA4736A
736A
6.8
37.0 3.5
700 1.0 10
4.0
133
660
SMA4737A
737A
7.5
34.0 4.0
700 0.5 10
5.0
121
605
SMA4738A
738A
8.2
31.0 4.5
700 0.5 10
6.0
110
550
SMA4739A
739A
9.1
28.0 5.0
700 0.5 10
7.0
100
500
SMA4740A
740A
10
25.0 7.0
700 0.25 10
7.6
91
454
SMA4741A
741A
11
23.0 8.0
700 0.25 5.0
8.4
83
414
SMA4742A
742A
12
21.0 9.0
700 0.25 5.0
9.1
76
380
SMA4743A
743A
13
19.0 10
700 0.25 5.0
9.9
69
344
SMA4744A
744A
15
17.0 14
700 0.25 5.0 11.4
61
305
SMA4745A
745A
16
15.5 16
700 0.25 5.0 12.2
57
285
SMA4746A
746A
18
14.0 20
750 0.25 5.0 13.7
50
250
SMA4747A
747A
20
12.5 22
750 0.25 5.0 15.2
45
225
SMA4748A
748A
22
11.5 23
750 0.25 5.0 16.7
41
205
SMA4749A
749A
24
10.5 25
750 0.25 5.0 18.2
38
190
SMA4750A
750A
27 9.5 35 750 0.25 5.0 20.6 34
170
SMA4751A
751A
30
8.5
40
1000
0.25
5.0
22.8
30
150
SMA4752A
752A
33
7.5
45
1000
0.25
5.0
25.1
27
135
SMA4753A
753A
36
7.0
50
1000
0.25
5.0
27.4
25
125
SMA4754A
754A
39
6.5
60
1000
0.25
5.0
29.7
23
115
SMA4755A
755A
43
6.0
70
1500
0.25
5.0
32.7
22
110
SMA4756A
756A
47
5.5
80
1500
0.25
5.0
35.8
19
95
SMA4757A
757A
51
5.0
95
1500
0.25
5.0
38.8
18
90
SMA4758A
758A
56
4.5
110
2000
0.25
5.0
42.6
16
80
SMA4759A
759A
62
4.0
125
2000
0.25
5.0
47.1
14
70
SMA4760A
760A
68
3.7
150
2000
0.25
5.0
51.7
13
65
SMA4761A
761A
75
3.3
175
2000
0.25
5.0
56.0
12
60
SMA4762A
762A
82
3.0
200
3000
0.25
5.0
62.2
11
55
SMA4763A
763A
91
2.8
250
3000
0.25
5.0
69.2
10
50
SMA4764A
764A
100
2.5
350
3000
0.25
5.0
76.0
9.0
45
*+,-.
`„a†b‡ˆd‰e‡Šf‡‹e†gŒhijŽb‰klm‘n†b’oŠŠp‡“aq†‡rˆk‰‡Šr‡‹sh†a”tku•–—p‹l˜vv‰sw™a‹tšxbtyz hq{botk|bqkkqmskt{}bkboxq{ht~b€qplvvswps~ksvsbpt‚z hq{botk|bƒ
ÛÓÆÜÇÔÇÈÝÕÉÉÉÊÖÖÊËÖÖ××ËØØËÅÅÌØØÍÅÅÎÅÅÏ×Ð×ÙÙÎ××Ñ×ÚÁ×ÞÐÚÚÑÌÒÎÐÊ
ÀÁÂÃÅ
ßÎÒàÐÃáÇâß âÑÑàÃãßÁÇà äÃåæÑÃãßÁÇà äÃåæÑæÎá ÀÁÂÃÌ
ßçØÚÅÚ×Åè ÅééÖÊéÅÊÚé ÅéÚéÊéèÊÚé Ô Þ
Free Datasheet http://www.datasheet4u.com/

@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)